Dokumenty

Klauzula Informacyjna Dla Klientów Handlowych (RODO)

 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana

danych osobowych jest … z siedzibą w … przy ul. …. .

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym

można kontaktować się:

 • listownie na adres: ….
 • przez e-mail: ….

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w

następujących celach:

 • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c

RODO),

 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy

wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są

przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w

oparciu o następujące kryteria:

 • czasu obowiązywania umowy,
 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
 • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia

niekompletnych danych osobowych,

 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez

Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 

Zamawiający Wykonawca Strona 5 z 10

 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną

sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie

usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo

wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej

wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na

nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

10) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania

decyzji.

Warunki Montażu mebli

 

Klient w dniu montażu mebli jest zobowiązany udostępnić ekipie montażowej opróżnione, zabezpieczone

pomieszczenie, w którym mają zostać zamontowane meble. Klient ma obowiązek ponadto zabezpieczenia przed

uszkodzeniami mechanicznymi, mogącymi powstać na skutek wnoszenia mebli, drogi prowadzącej od wejścia do

pomieszczenia, w którym będą montowane meble (ściany, podłogi).

1.1. Termin montażu mebli kuchennych w domu lub innym wskazanym przez Klienta miejscu jest uzgadniany w czasie

podpisywania umowy na wykonanie mebli.

1.2. Przedstawiciel (Nazwa firmy) powiadomi Państwa o dokładnym terminie i planowanej godzinie rozpoczęcia montażu

mebli nie później niż na dzień przed ich zmontowaniem.

1.3. W wyjątkowych okolicznościach termin wykonania mebli może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji przedstawiciel

(Nazwa firmy) ma obowiązek powiadomienia wcześniej Klienta o zaistniałych okolicznościach i powiadomić go o

nowym terminie wykonania oraz montażu mebli kuchennych. Nowy termin jest ustalany w porozumieniu z Klientem.

1.4. Przesunięcie terminu dostawy mebli kuchennych oraz ich montażu może nastąpić również na życzenie Klienta

maksymalnie o 10 dni roboczych. Za każdy kolejny dzień magazynowania będą naliczane opłaty w wysokości 40 zł.

1.5. Pomieszczenie kuchenne wraz z podejściami instalacyjnymi w dniu montażu musi być przygotowane zgodnie z

wymaganiami dla pomieszczenia kuchennego.

1.6. Warunki techniczne przeznaczone dla pomieszczeń kuchennych są dostępne u przedstawiciela (Nazwa firmy). Na

życzenie Klienta (Nazwa firmy) udostępni je bezpłatnie, aby umożliwić Państwu przygotowanie pomieszczenia, tak

aby wszystkie sprzęty AGD działały sprawnie oraz aby uniknąć kolizji pomiędzy sprzętem do zabudowy, a

poszczególnymi instalacjami.

1.7. Klient jest zobowiązany do powiadomienia ekipy montażowej o wszelkich wadach ukrytych oraz o niedociągnięciach

wynikających z nieodpowiedniego wykończenia wnętrza i instalacji (wod.-kan., elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej).

1.8. Zmiana przez Klienta rodzaju i wielkości sprzętu AGD, ułożenie kamieni zamiast kafli, charakteryzujących się większą

grubością, dokładanie ścianek z karton-gipsu, obniżenie sufitu itp. bez wcześniejszego powiadomienia o tym

spowoduje obciążenie Klienta kosztami wynikającymi z konieczności dokonania zmian w zabudowie kuchennej

wykonanej przez (Nazwa firmy).

1.9. W przypadku niedotrzymania przez Klienta zobowiązania określonego w punkcie 1.5 i 1.8 zostanie on obciążony

dodatkowymi kosztami.

1.10. Na skutek zdarzeń losowych lub działania osób trzecich mogą nastąpić niewielkie uszkodzenia poszczególnych

elementów mebli, które (Nazwa firmy) zobowiązuje się usunąć w najkrótszym możliwym terminie.

1.11. Wady powstałe na skutek sytuacji opisanych w punkcie 10 nie uprawniają Klienta do przesunięcia terminu płatności

za meble na datę późniejszą lub niedopłaty za meble.

1.12. (Nazwa firmy) nie odpowiada za:

 1. ściany, podłogi, sufity, wnęki okienne, futryny itp. – odchylenia, czyli wypukłości, wklęsłości, brak pionów,

poziomów, kątów itp., – niedostateczną grubość ścian, na których mają zostać zawieszone meble, ściany g-k oraz brak

wzmocnień pod meblami wiszącymi, – ukryte wady znajdujące się zarówno w jak i pod strukturą materiałów

wykończenia wnętrz.

 1. płytki ceramiczne łącznie z fugami – ich jakość oraz niedostateczną przyczepność do podłoża,
 2. instalacje – wykonane w sposób nieprawidłowy, przede wszystkim wykonane niezgodnie z normami i odpowiednimi

przepisami budowlanymi, – ich nieprawidłowe działanie.

 1. sprzęt AGD – niedostateczną jakość zastosowanych uszczelnień i części montażowych (będących w ich

wyposażeniu) mających negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie mebli i sprzętów AGD, – wady

produkcyjne.

1.13. Sprzęt AGD zakupiony w (Nazwa firmy) jest montowany bezpłatnie.

1.14. Za sprzęt AGD zakupiony indywidualnie przez klienta obowiązuje opłata za montaż uzgadniana indywidualnie podczas

rozmów z projektantem.

1.15. Montaż zabudowy kuchennej nie obejmuje podłączeń wodnych, kanalizacyjnych, wyciągowo-wentylacyjnych,

elektrycznych oraz gazowych (podłączenia powinny być wykonane przez montera z uprawnieniami).

1.16. Montaż wykonywany przez ekipę montażową (Nazwa firmy) obejmuje tylko elementy będące przedmiotem

zamówienia, wyszczególnione na formularzu zamówienia.

1.17. Montaż elementów dostarczonych przez Klienta lub osoby trzecie są, za uzgodnieniem z przedstawicielem (Nazwa

firmy), dodatkowo płatne.

1.18. Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu elementów dostarczonych przez Klienta.

1.19. Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu mebli kuchennych, gdy Klient nie spełnił wymogów określonych

w punkcie 1.5 i 1.8 oraz w przypadku gdy pomieszczenie charakteryzuje się wymienionymi w punkcie 1.12a, 1.12b,

1.12c, 1.12d wadami uniemożliwiającymi prawidłowy montaż mebli.

1.20. W przypadku zaistniałej sytuacji opisanej w punkcie 1.19, (Nazwa firmy) naliczy kwotę w wysokości 600 zł/dzień

roboczy tytułem przestoju ekipy montażowej z powodu niedotrzymania przez Klienta warunków umowy.

1.21. Montaż mebli kuchennych nie obejmuje wyrównania ewentualnych nierówności ścian, podłóg i sufitów w domu lub

innym wskazanym przez Klienta miejscu montażu mebli.

1.22. Wpłatę całej należności za montaż, kupujący zobowiązuje się zapłacić po zakończeniu montażu.

 

Zakres montażu sprzętu AGD

 

Do zakresu montażu sprzętu ADG należą czynności – trwałe zespolenie sprzętu AGD z meblami

 1. A) ZLEWOZMYWAK – Wycięcie otworu po zlew w blacie roboczym, trwałe osadzenie zlewozmywaka na blacie;

Do zakresu montażu nie należy podłączenie zlewu do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

 1. B) OKAP – Powieszenie okapu.

Do zakresu montażu nie należy podłączenie okapu do komina wentylacyjnego.

 1. C) LODÓWKA – Zintegrowanie lodówki z szafką. Montaż frontów. Podłączenie do instalacji elektrycznej, jeżeli sprzęt

posiada fabryczną wtyczkę. Lodówka wolnostojąca: Ustawienie lodówki w miejscu wyznaczonym przez projekt.

Podłączenie do instalacji elektrycznej, jeżeli sprzęt posiada fabryczną wtyczkę. W przypadku lodówek z instalacją wodną

(tzw. kostkarką) Ustawienie lodówki w miejscu wyznaczonym przez projekt. Podłączenie do instalacji elektrycznej, jeżeli

sprzęt posiada fabryczną wtyczkę.

Do zakresu montażu nie należy podłączanie lodówki (kostkarki) do instalacji wodnej.

 1. D) PŁYTA GAZOWA/ELEKTRYCZNA/INDUKCYJNA – Wycięcie otworu pod płytę w blacie roboczym, trwałe osadzenie płyty

na blacie.

Do zakresu montażu nie należy podłączenie płyty do instalacji gazowej/elektrycznej (w zależności od typu).

 1. E) PIEKARNIK ELEKTRYCZNY – Trwałe zintegrowanie piekarnika z szafką do tego przeznaczoną. Podłączenie do instalacji

elektrycznej, jeżeli sprzęt posiada fabryczną wtyczkę.

 1. F) ZMYWARKA – Ustawienie zmywarki w miejscu wyznaczonym przez projekt, dokręcenie panela dekoracyjnego w

przypadku zmywarek do zabudowy. Podłączenie do instalacji elektrycznej, jeżeli sprzęt posiada fabryczną wtyczkę.

Do zakresu montażu nie należy podłączenie zmywarki do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

UWAGA! PODŁĄCZENIE SPRZĘTU DO INSTALCJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, ELEKTRYCZNEJ I GAZOWEJ ODBYWA SIĘ

STARANIEM I NA KOSZT KLIENTA.

Warunki techniczne dla pomieszczeń do montażu mebli kuchennych

 

 1. Dla sprawnego działania urządzeń technicznych zastosowanych w zabudowie kuchennej wszelkie zakończenia instalacji

jak i sama instalacja powinna spełniać określone wymogi techniczne regulowane aktualnie obowiązującymi normami.

 1. Projekt mebli zawiera w swojej budowie wszystkie te zasady i normy dla jego sprawnego montażu i wygodnej

późniejszej eksploatacji.

 1. Niedostosowanie się do poniższych zasad przez zamawiającego może spowodować utrudnienia w montażu i

użytkowaniu za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 1. W konsekwencji może dojść do wystąpienia dodatkowych kosztów związanych z przestojem grupy montażowej lub

dodatkowych nie wkalkulowanych w zamówienie czynności. Ma to wpływ na ostateczną wartość zamówienia za którą

zamawiający odpowiada finansowo.

 1. Dlatego w celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z montażem mebli zalecamy dostosowanie się do

poniższych zasad.

 1. Odbiorca indywidualny (kupujący) zobowiązany jest udostępnić opróżnione pomieszczenie kuchenne, wyposażone w

podejście hydrauliczne, podejścia elektryczne, gazowe i hydrauliczne do urządzeń AGD.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚCIAN I PODŁOŻA

Płaszczyzna podłogi powinna być płaska, bez nierówności i pochyleń na całej powierzchni zabudowy. Ściany

powinny utrzymywać kąty proste, zarówno w pionie jak i poziomie.

Za urządzeniami AGD do zabudowy nie mogą być usytuowane ŻADNE przyłącza elektryczne wodne czy gazowe.

 

Instalacja elektryczna

 

Instalacja elektryczna określana jest w zależności od zaplanowanych sprzętów gospodarstwa domowego

zarówno dużego jak i małego oraz zaplanowanego w pomieszczeniu oświetlenia. Dostosowanie instalacji elektrycznej do

projektu zabudowy kuchennej jest konieczne.

LODÓWKA – Przyłącze elektryczne do lodówki powinno być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta (za szafką

sąsiadującą nie będąca miejscem usytuowania urządzenia AGD) i 20-30cm od podłogi, lub w świetle szafki nad lodówką.

ZMYWARKA – Gniazdko elektryczne z bolcem powinno znajdować się na przykład w szafce pod zlewozmywak, w taki

sposób aby nie było usytuowane bezpośrednio przy przyłączach wodno-kanalizacyjnych. Gniazdo elektryczne oraz

przyłącza wodne nie mogą być umiejscowione na ścianie, bezpośrednio za zmywarką.

W przypadku nie spełnienia w/w zalecenia wykonawca mebli nie ponosi odpowiedzialności, za uszkodzenie sprzętu AGD,

mebli bądź tez instalacji elektrycznej, wynikające z nieprawidłowego umiejscowienia gniazdka elektrycznego.

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY – Przyłącze elektryczne do piekarnika powinno być przygotowane zgodnie z zaleceniami

producenta (za szafką sąsiadującą nie będąca miejscem usytuowania urządzenia AGD) i 20-30cm od podłogi.

PŁYTA GAZOWA – Wszystkie odbiorniki gazu w zabudowie podłączane są za pomocą elastycznego przewodu gazowego.

Jego długość określana jest zależnie od projektu zabudowy kuchennej. Płyty gazowe zwykle wymagają także

dodatkowego gniazda elektrycznego w celu zasilenia zapalarki gazu. Wobec powyższego należy przygotować je w

sąsiadującej szafce. Nie dotyczy to modeli piekarników zintegrowanych z płytą.

PŁYTA ELEKTRYCZNE/INDUKCYJNA – Obciążenie takiego sprzętu może sięgać nawet do 11kW. Należy więc przygotować

przyłącze elektryczne wg wskazań producenta sprzętu AGD. Niezbędne natomiast jest wyprowadzenie przewodu

miedzianego 5cio żyłowego, przystosowanego do przenoszenia obciążenia 10kW o dł. ok. 1 m wyprowadzony ze ściany w

szafce sąsiadującej z szafką w której planowane jest umiejscowienie płyty elektrycznej/indukcyjnej

OKAP/WYCIĄG POWIETRZA – Gniazdo elektryczne powinno być przygotowane w osi okapu powyżej linii szafek

wiszących. W przypadku wątpliwości co do precyzyjnego umiejscowienia przyłącza elektrycznego należy skonsultować

jego umiejscowienie z projektantem.

 

Instalacja wodno-kanalizacyjna

 

UJĘCIA WODY (CIEPŁA I ZIMNA) DO BATERII – zakończone odpowiednimi zaworami z odpływem skierowanym pionowo

do góry, na wys. max 60cm, w centralnym miejscu szafki zlewozmywakowej.

WYPROWADZENIE WODY (ZIMNEJ) DO ZMYWARKI -zakończone odpowiednim zaworem (3/4”) z odpływem skierowanym

pionowo do dołu, na wys. max 50cm

 

Zamawiający Wykonawca Strona 8 z 10

WYPROWADZENIE WODY (ZIMNEJ) DO PRALKI – zakończone odpowiednim zaworem (3/4”) z odpływem skierowanym

pionowo do dołu, na wys.max 65 cm. Umiejscowienie wyprowadzenia wody do pralki a także instalacji odpływowej należy

skonsultować i potwierdzić z projektantem.

BATERIA NAŚCIENNA – powinna być umieszczona centralnie w miejscu zlewozmywaka na wys. min 100cm

LODÓWKI WOLNOSTOJĄCE Z TZW. „KOSTKARKAMI” – Nowoczesne modele lodówek (np. dwuskrzydłowych typu „side by

side”) w wielu modelach posiadają urządzenie do zamrażania wody (tzw.Kostkarkę) w przypadku gdy klient decyduję się

na zakup takiego modelu należy uwzględnić podczas przygotowywania przyłącza wodnego także do lodówki.

INSTALACJA WODNA ODPŁYWOWA (KANALIZACJA) PROWADZONA W ŚCIANIE – powinna mieć nie mniej niż 40 mm

średnicy i zachowany minimum 5 stopniowy spadek.

INSTALACJA WODNA ODPŁYWOWA (KANALIZACJA) PROWADZONA PO ŚCIANIE – powinna mieć nie mniej niż 40 mm

średnicy i zachowany minimum 5 stopniowy spadek. Odsunięcie od ściany nie może przekraczać 70 mm mierzone dla

najbardziej odsuniętych elementów instalacji (mocowania wraz z rurą do ściany).

ZAKOŃCZENIA INSTALACJI ODPŁYWOWEJ – powinno znajdować się na wysokości nie wyżej niż 450mm i nie niżej niż

200mm od podłogi oraz powinna znajdować się centralnie w szafce zlewozmywakowej.

W przypadku nie dostosowania się do w/w wymienionych zaleceń wykonawca mebli nie ponosi odpowiedzialności za

nieestetyczny wygląd przyłączy oraz zmontowanych mebli (widoczne okablowanie, nie dosunięte, wystające urządzenia

AGD ze względu na przebiegające za nimi przyłącza wodne, gazowe itd.)

Warunki Gwarancji na meble

 

 1. (Nazwa Firmy) udziela dwuletniej gwarancji na swoje produkty tzn. meble i ich części składowe: korpusy, fronty, inne

elementy wykonane z płyt meblowych, blaty, zawiasy. Dwuletnią gwarancją objęte są także elementy uzupełniające tj.

uchwyty, kosze cargo, systemy szuflad, systemy podnośników, systemy oświetleniowe (z wyjątkiem żarówek), itp.

Gwarancja ta nie dotyczy, gdy meble lub elementy uzupełniające są obciążone większym ciężarem niż dopuszcza

producent lub w inny sposób są użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem.

 1. Okres gwarancji wymieniony w pkt. 1 obejmuje wady technologiczne ujawnione podczas użytkowania kuchni, a w

szczególności: odbarwienia, łuszczenia się powierzchni, rozwarstwiania, wypaczenia, odkształcania, nie będące

skutkiem zalania lub nadmiernej wilgotności, pęknięcia elementów metalowych nie wynikających z winy użytkownika,

wadliwe działania zawiasów, prowadnic itp., pęknięcia powstałe w wyniku naprężeń lub innych wad materiałów, nie

będące skutkiem użycia nadmiernej siły lub przeciążenia oraz nie wynikające z niewłaściwego użytkowania mebli lub

urządzeń.

 1. Gwarancji nie podlegają wady będące skutkiem niewłaściwego użytkowania mebli oraz wynikłe na skutek negatywnych

czynników zewnętrznych, w tym: uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, otarcia itp.), długotrwały kontakt z

wilgocią/wodą (zalanie), niska temperatura (poniżej +15 ̊C), zbyt wysoka temperatura (powyżej +30 ̊C), niewłaściwa

konserwacja (np. użycie silnych środków chemicznych lub preparatów czyszczących niezgodnie z ich przeznaczeniem),

brak konserwacji (trwałe zabrudzenia), bezpośrednie zetknięcie z ogniem lub kontakt z silnie rozgrzanym przedmiotem,

nadmierne przeciążenia (również stawanie lub siadanie na blacie roboczym). Prosimy o zapoznaniem się z Warunkami

Użytkowania Mebli oraz z Informacją o Blatach Roboczych.

 1. Usługom serwisowym nie podlegają proste czynności, które użytkownik może wykonać we własnym zakresie np.

wymiana żarówki, regulacja zawiasów, dokręcenie poluzowanej śruby, usunięcie zabrudzeń itp. Podstawowe

możliwości regulacji zawiasów meblowych:

 

 1. Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów np. w przypadku

drewna lub okleiny naturalnej ich usłojenia, zróżnicowana struktura lub naturalne przebarwienie, a także niewielkie

rozbieżności kolorystyczne w stosunku do prezentowanych prototypów.

 1. Usterki nieistotne dla użytkowania mebli i całkowicie niewidoczne po ich montażu nie mogą być podstawą roszczeń

gwarancyjnych.

 1. (Nazwa Firmy) jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej telefonicznego zgłoszenia.

Załatwienie reklamacji nastąpi w sposób i w terminie uzgodnionym przez obie strony.Instrukcja użytkowania mebli

 

 1. Meble są przystosowane do użytkowania w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych o normalnej

temperaturze i wilgotności powietrza. (Meble z frontami drewnianymi lub fornirowanymi powinny znajdować

się w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza od 45% do 60% oraz temperaturze od 15° C do 25° C)

 1. Podczas gotowania w kuchni powinien być włączony pochłaniacz.
 2. Nie można dopuścić do kontaktu powierzchni mebli z przedmiotami ostrymi lub szorstkimi, rozpuszczalnikami,

substancjami barwiącymi.

 1. Nie można dopuszczać do kontaktu z gorącymi przedmiotami i powietrzem, a w szczególności z gorącą parą.
 2. Zabrudzenia można usuwać za pomocą letniej wody z mydłem lub innej delikatnej substancji, szmatką lub

szczotką o delikatnym włosiu. Bezpośredni kontakt z płynem powinien być krótkotrwały.

 1. Niedopuszczalne jest zanurzanie elementów w wodzie.
 2. Niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o właściwościach ściernych (proszków,

kremów, nie rozcieńczonych lub skoncentrowanych środków czyszczących w szczególności barwnych.

 1. Zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak herbata, kawa, czerwone wino, curry,

musztarda, należy jak najszybciej spłukać wodą, lub przetrzeć wilgotną szmatką.

 1. Nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić powierzchnię.
 2. Nie należy stosować szczotek o twardym włosiu, a także mocnych środków szorujących i wybielających.
 3. Nie należy opierać się ani poddawać obciążeniu drzwi meblowych.
 4. Nie przeciążać szuflad i półek. Nadmierne obciążenie może być przyczyną nieprzyjemnych konsekwencji.

Zalecane przez producentów obciążenia nie powinny przekraczać: – prowadnica rolkowa, kulkowa metabox

maksymalnie 10kg – prowadnica tandembox maksymalnie 30kg.

 1. Szuflady należy obciążać równomiernie na całej powierzchni, nie należy opierać się o szuflady.
 2. Należy korzystać z urządzeń kuchennych zgodnie z zaleceniami ich producentów. Niewłaściwe użytkowanie

zmywarki (np.: za wczesne otwarcie po ukończonym cyklu zmywania), piekarnika (np.: otwieranie przy wysokiej

temperaturze przez zbyt długi okres czasu), lub innych urządzeń AGD może mieć negatywny wpływ na meble

kuchenne.

 1. Szyby z nadrukiem, piaskowane oraz witraże, należy czyścić łagodnymi środkami myjącymi za pomocą miękkiej

szmatki lub ręczników papierowych. Unikać zbyt silnego pocierania.

 1. Na blaty (płyty robocze) nie można stawiać gorących przedmiotów, naczyń, zwłaszcza bezpośrednio zdjętych z

płyty grzewczej – należy zawsze odkładać na deskę lub podkładkę, gdyż może to spowodować odbarwienie, a

nawet zniszczenie powierzchni.

 1. Kroić należy na specjalnie przygotowanych do tego deskach oddzielających powierzchnię blatu od

bezpośredniego kontaktu z nożem, tłuczkiem itp. mogącym zniszczyć jego strukturę.

 1. Należy chronić meble przed działaniem wody. Szczególnie w przypadku wylania wody w okolicach połączeń

blatów, zamontowanych zlewozmywaków i płyt grzewczych, należy niezwłocznie usunąć wodę suchą szmatką.

Należy dbać, aby woda nie dostała się z tyłu blatu (od strony ściany), co może spowodować wybrzuszenie blatu,

oraz, aby nie zalała frontów, które w wyniku tego mogą ulec zniszczeniu.

 1. Zmywarkę należy otwierać nie wcześniej, niż po 15 minutach od zakończenia cyklu mycia, aby uniknąć uderzenia

parowego na blat, pomimo zabezpieczenia zgodnego z instrukcją użytkownika.

 1. Nie należy trzaskać, używać dużej siły przy otwieraniu i zamykaniu frontów oszklonych.
 2. W przypadku elementów wysoko połyskowych: – przez okres jednego tygodnia od ściągnięcia folii ochronnej,

następuje utwardzenie powierzchni i powinno się w tym okresie unikać przecierania elementów, gdyż

powierzchnia jest wtedy szczególnie wrażliwa na zadrapania (minimum 48h); – środki czyszczące nie powinny

zawierać substancji ściernych tj. cząsteczek ściernych znajdujących się w proszkach i różnego rodzaju mleczkach

czyszczących, gdyż mogą one pozostawić rysy na powierzchni, a tym samym zmienić stopień połysku powierzchni;

– środki czyszczące nie powinny zawierać substancji utleniających (np.: chlorany, nadborany, wybielacze) oraz

silnych alkaliów (koncentratu amoniaku, wodorotlenku sodu).

 1. Plamy, których nie można usunąć za pomocą roztworu mydlanego, można wyczyścić rozcieńczony alkoholem lub

środkami czyszczącymi zawierającymi alkohol, po wcześniejszym teście przeprowadzonym w niewidocznym

miejscu. Należy tylko delikatnie przetrzeć powierzchnię szmatką.

 1. Nie wolno stosować stężonego alkoholu.
 2. W razie wątpliwości co do sposobu użytkowania i konserwacji mebli, przed podjęciem jakiejkolwiek czynności

opisanej w powyższej instrukcji, należy skontaktować się z producentem.